Branżowa Szkoła – Pracodawcy

31.10.2022 r. – informacja

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2022/2023 dzień 31.10.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że wszyscy uczniowie udają się do swoich pracodawców na praktyczną naukę zawodu.

Informacja na rok szkolny 2021/2022.

Przypominamy, że w każdy dzień, w którym nie dobywają się zajęcia lekcyjne uczniowie mają obowiązek udać się na praktyczną naukę zawodu.

W tygodniu A dotyczy to klasy 2F (czwartek)
W tygodniu B dotyczy to klas 3Fp (poniedziałek) i 3Fg (piątek).

Nauka zdalna od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r.

Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przechodzą na nauczanie zdalne.
Oznacza to, że od 31.01.2022 r. na praktyczną naukę zawodu udają się uczniowie klas 1 i 2.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Nauka zdalna od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r.

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku tj. 20.12.2021 r. nauka w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbywać się będzie w formie zdalnej.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (mein.gov.pl)

Egzaminy w rzemiośle 2022 – ulotki dla pracodawcy i ucznia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotek przygotowanych dla Państwa przez Kujawsko – Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w trosce o jak najszersze rozpropagowanie informacji o zmianach w przeprowadzanych egzaminach od 2022 roku.
EGZAMINY W RZEMIOŚLE 2022 – ulotki informacyjne dla pracodawcy i ucznia !

 

Zmiany w rzemiośle 2022 – WAŻNE ZMIANY

Na stronie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy pojawiła się informacja o ważnych zmianach dotyczących egzaminów czeladniczych.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym linkiem https://izbarzem.pl/egzaminy-w-rzemiosle-2022-wazne-zmiany/

Ocena z praktycznej nauki zawodu

Dnia 3 grudnia 2021 r. mija termin dostarczenia oceny z praktycznej nauki zawodu. Ocena musi być wystawiona w dzienniczku praktyk i dostarczona do wychowawcy do 3.12.2021 r.

Proszę zwrócić uwagę by wszystkie pola były wypełnione (nazwa zakładu pracy, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko ucznia, semestr, rok nauki i podpis pracodawcy).

12.11.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole.

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że dzień 12.11.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole i wszyscy uczniowie udają się do swoich pracodawców na praktyczną naukę zawodu.

Informacja odnośnie roku szkolnego 2021/2022

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zawiadamia, że rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022 nastąpi wg następującego porządku:
– dla uczniów klas I i II (tydzień A) – od 20 września 2021 r. (jednakże inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas I odbędzie się dnia 01 września 2021 r.)
– dla klas III (tydzień B) – od 27 września 2021 r.
Do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych uczniowie zobowiązani są do uczęszczania na praktyczną naukę zawodu, o czym zostali poinformowani.

Daty rozpoczęcia zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I zostały ustalone tak, byście mogli Państwo zapoznać ich z przepisami BHP, Kodeksem Pracy, regulaminem pracy obowiązującym w zakładzie i zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przeszkolić pracowników na stanowiskach.
System zajęć w roku szkolnym 2021/2022 pozostaje bez zmian, tzn. naprzemiennie: jeden tydzień zajęć lekcyjnych – jeden tydzień praktyk.

Jednak z uwagi na ilość uczniów w klasach III i panującą pandemię zmianie ulega podział klas na tydzień A i B tzn. w zakres tygodnia wchodzą klasy I i II, natomiast w tygodnia B klasy III.

Szczegółowy harmonogram powrotu uczniów do szkoły od 17 maja 2021 r.

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram powrotu uczniów do szkoły od 17 maja 2021 r.
W okresie od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. nauka w systemie hybrydowym.
Od 31.05.2021 r. nauka stacjonarna w szkole.
HARMONOGRAM

Klasyfikacja z praktycznej nauki zawodu

Informujemy, że dnia 28 maja 2021 r. mija termin dostarczenia oceny z praktycznej nauki zawodu. Ocena musi być wystawiona w dzienniczku praktyk i dostarczona do wychowawcy do 28.05.2021 r. Proszę zwrócić uwagę by wszystkie pola były wypełnione (nazwa zakładu pracy, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko ucznia, semestr, rok nauki i podpis pracodawcy).

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja 2021 r.

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe od 26 kwietnia 2021 r.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej informacji dostępne TUTAJ

Jednocześnie przypominamy, że w szkole nadal obowiązuje podział na tydzień A i B. Od 26 kwietnia br. rozpoczyna się tydzień B.

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Jednakże przypominamy, że w szkole nadal obowiązuje podział na tydzień A i B. Od poniedziałku (19.04.2021 r.) w szkole mamy tydzień A, co oznacza zajęcia online dla klas I i III.

Kliknij po więcej informacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.
Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Więcej informacji tutaj

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy.

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia?fbclid=IwAR0NzOEPMcmFVcSkMiuYrghFhlh0C_zezC3UFOuvuTZJ83_cimQlFM5qPYI

Od 20 marca w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji pod linkiem:Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

Instrukcja zgłoszenia się na szczepienie przeciwko COVID-19

Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie podpisanego oświadczenia RODO

Dyrekcja może zgłosić zainteresowanych tylko do 10 lutego 2021, dlatego prosimy o szybkie działanie.

W celu rejestracji prosimy o przesłanie na adres mailowy Dyrekcji Szkoły: agnieszka.naszko@szkolarzem.pl następujących danych:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer telefonu (opcjonalnie),
 • PESEL,

Lub

 • Imię,
 • Nazwisko
 • Numer telefonu (opcjonalnie),
 • Data urodzenia,
 • Seria i numer dokumentu tożsamości/paszportu

Z informacji przekazanych z MEN wynika, że w tej chwili nie będzie możliwe zarejestrowanie nauczycieli i innych osób w wieku 60 lat lub więcej, czyli urodzonych przed 1962 rokiem. Nauczyciele, którzy mają 60 lat lub więcej będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna. Jednak my prosimy aby te osoby wysłały już teraz swoje zgłoszenie, a Dyrekcja Szkoły zarejestruje zainteresowanych jak już będzie to możliwe.

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

W drugim tygodniu lutego rozpoczynają się szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19. W tej grupie znajdują się również instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

W związku z tym informujemy o możliwości zgłoszenia do Dyrekcji  Szkoły, instruktorów praktycznej nauki zawodu szkolących uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, którzy chcą się zaszczepić.

W poniedziałek 08.02.2021 otrzymacie Państwo dalsze informacje, w jaki sposób dokonać zgłoszenia.

Więcej informacji na temat szczepień:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

Przedłużenie nauki zdalnej od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Więcej informacji na stronie: Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Nauka zdalna przedłużona do 03 stycznia 2021 r. Wraca kształcenie praktyczne!

Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r
NIEZMIENNY POZOSTAJE PODZIAŁ NA TYGODNIE „A” i „B”

WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU!

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że okres nauki zdalnej został przedłużony do dnia 29 listopada 2020 r.
Ponadto informujemy, że do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Nauczanie zdalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, iż od dnia 19.10.2020 r. nauka szkolna przechodzi w tryb zdalny. Zgodnie z aktualnym planem lekcyjnym nadal obowiązuje podział na tygodnie „A” i „B”.

Od dnia 19.10.2020 r. uczniowie klas 1 i 3 uczą się w trybie zdalnym, zgodnie z planem lekcji tygodnia „A”, a uczniowie klas 2 udają się na praktyki.

Od dnia 26.10.2020 r. uczniowie klas 2 uczą się w trybie zdalnym, zgodnie z planem lekcji tygodnia „B”, a uczniowie klas 1 i 3 udają się na praktyki.

Ważne informacje z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Zmiana definicji rzemieślnika oraz zasad i wymogów dot. uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą definicji rzemieślnika oraz zasad i wymogów dotyczących uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwracamy uwagę, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy (zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania) posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu;
 2. młodociany pracownik ukończy naukę zawodu i zda egzamin czeladniczy przed właściwą komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle;
 3. a ponadto zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle, rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązany jest być członkiem jednej z organizacji rzemieślniczych (tzn. cechu rzemieślniczego lub izby rzemieślniczej).

W związku z powyższym, zwracamy uwagę na konieczność zweryfikowania przez każdego pracodawcę zamierzającego ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle – swojego statusu rzemieślnika w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o rzemiośle, a w szczególności w okresie bezpośrednio poprzedzającym skierowanie ucznia na egzamin czeladniczy za pośrednictwem tut. szkoły.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o rzemiośle status rzemieślnika może posiadać wyłącznie przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą z wykorzystaniem jego zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, który jest mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r prawo przedsiębiorców (tj. zatrudniający średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz który osiągnął roczny obrót nieprzekraczający równowartości 50 mln euro), przy czym do kręgu rzemieślników zalicza się wyłącznie przedsiębiorców będących:

– osobami fizycznymi,

– wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych,

– spółkami jawnymi

– spółkami komandytowymi osób fizycznych

– spółkami komandytowo-akcyjnymi osób fizycznych

– jednoosobowymi spółkami kapitałowymi (tj. spółki z o.o. lub spółki akcyjne) powstałymi wyłącznie w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

pod warunkiem, że każdy ze wspólników spółek osobowych spełnia indywidualnie warunki do posiadania statusu rzemieślnika, z wyjątkami przewidzianymi ustawą o rzemiośle.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrekcja tut. szkoły zarówno w interesie uczniów naszej szkoły mających przystąpić do egzaminów czeladniczych, jak i w Państwa interesie, jako pracodawców mogących ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, wnosi o potwierdzenie czy Państwo jako pracodawcy aktualnie posiadają status rzemieślnika w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz czy są Państwo członkami jednej z organizacji rzemieślniczych tj. Cechu Rzemiosła lub Izby Rzemieślniczej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt z Koordynatorem Kształcenia Zawodowego pod nr tel. 52 320 11 26.

Ustawa-o-rzemiośle-2019

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Pracodawcy,

Obecny rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Był to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Ze względu na panującą sytuację zdrowotną w kraju organizacja zakończenia roku szkolnego uległa zmianie.

W związku z tym w imieniu Dyrekcji Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zwracamy się z ogromną prośbą o umożliwienie uczniom udziału w zakończeniu roku szkolnego.

Serdecznie dziękujemy!

Poniżej wstawiamy Harmonogram zakończenia roku szkolnego dla poszczególnych klas, abyście Państwo mieli pełną informację.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 2020

Praktyczna nauka zawodu – pracownicy młodociani. Informacja MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami?fbclid=IwAR2hNI5sv5iXuBXem5k-udXYGgcAjppITnuNzzGzHxVbyoO2MFaA4ihQM90

n

Życzenia Wielkanoc

 

Film dla Przedsiębiorców – Przygotowanie zawodowe w rzemiośle

 

Informacja

UWAGA!

Wszyscy uczniowie w dniach 2-3.01.2020 r. odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

Tydzień A przychodzi do Szkoły 07.01.2020 r.

Przypominamy, że termin oddawania ocen z praktycznej nauki zawodu mija 10 stycznia 2020 r.!

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła informację  dot. pracowników młodocianych.

 

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568)  wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

„Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.”

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pracowników młodocianych

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=107&page=9413&fbclid=IwAR18vy0E7gQIi7i3S2S2JA8ycymI3IV471qMsWkLgcEmC7UFiMKbpEjvjxI

Scroll to Top