Zajęcia wspomagające dla uczniów

Szanowni Rodzice / Opiekunowie

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że od 10 października 2021r. zostaną zorganizowane w Szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców / opiekunów pisemnej deklaracji o uczestnictwie. Wypełnioną deklarację należy oddać wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2021r.

Wzór deklaracji dołączam do wiadomości, jako załącznik. Jest on także dostępny na stronie internetowej Szkoły oraz w szkolnym sekretariacie.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

Wicedyrektor Szkoły

Katarzyna Droszcz

Deklaracja do pobrania

 

Scroll to Top