Zmiana definicji rzemieślnika oraz zasad i wymogów dot. uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą definicji rzemieślnika oraz zasad i wymogów dotyczących uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwracamy uwagę, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy (zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania) posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu;
  2. młodociany pracownik ukończy naukę zawodu i zda egzamin czeladniczy przed właściwą komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle;
  3. a ponadto zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle, rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązany jest być członkiem jednej z organizacji rzemieślniczych (tzn. cechu rzemieślniczego lub izby rzemieślniczej).

W związku z powyższym, zwracamy uwagę na konieczność zweryfikowania przez każdego pracodawcę zamierzającego ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle – swojego statusu rzemieślnika w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o rzemiośle, a w szczególności w okresie bezpośrednio poprzedzającym skierowanie ucznia na egzamin czeladniczy za pośrednictwem tut. szkoły.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o rzemiośle status rzemieślnika może posiadać wyłącznie przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą z wykorzystaniem jego zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, który jest mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r prawo przedsiębiorców (tj. zatrudniający średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz który osiągnął roczny obrót nieprzekraczający równowartości 50 mln euro), przy czym do kręgu rzemieślników zalicza się wyłącznie przedsiębiorców będących:

– osobami fizycznymi,

– wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych,

– spółkami jawnymi

– spółkami komandytowymi osób fizycznych

– spółkami komandytowo-akcyjnymi osób fizycznych

– jednoosobowymi spółkami kapitałowymi (tj. spółki z o.o. lub spółki akcyjne) powstałymi wyłącznie w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

pod warunkiem, że każdy ze wspólników spółek osobowych spełnia indywidualnie warunki do posiadania statusu rzemieślnika, z wyjątkami przewidzianymi ustawą o rzemiośle.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrekcja tut. szkoły zarówno w interesie uczniów naszej szkoły mających przystąpić do egzaminów czeladniczych, jak i w Państwa interesie, jako pracodawców mogących ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, wnosi o potwierdzenie czy Państwo jako pracodawcy aktualnie posiadają status rzemieślnika w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz czy są Państwo członkami jednej z organizacji rzemieślniczych tj. Cechu Rzemiosła lub Izby Rzemieślniczej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt z Koordynatorem Kształcenia Zawodowego pod nr tel. 52 320 11 26.

Ustawa-o-rzemiośle-2019

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Pracodawcy,

Obecny rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Był to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Ze względu na panującą sytuację zdrowotną w kraju organizacja zakończenia roku szkolnego uległa zmianie.

W związku z tym w imieniu Dyrekcji Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zwracamy się z ogromną prośbą o umożliwienie uczniom udziału w zakończeniu roku szkolnego.

Serdecznie dziękujemy!

Poniżej wstawiamy Harmonogram zakończenia roku szkolnego dla poszczególnych klas, abyście Państwo mieli pełną informację.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 2020

Praktyczna nauka zawodu – pracownicy młodociani. Informacja MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami?fbclid=IwAR2hNI5sv5iXuBXem5k-udXYGgcAjppITnuNzzGzHxVbyoO2MFaA4ihQM90

n

Życzenia Wielkanoc

 

 

 

Film dla Przedsiębiorców – Przygotowanie zawodowe w rzemiośle

 

Informacja

UWAGA!

Wszyscy uczniowie w dniach 2-3.01.2020 r. odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

Tydzień A przychodzi do Szkoły 07.01.2020 r.

Przypominamy, że termin oddawania ocen z praktycznej nauki zawodu mija 10 stycznia 2020 r.!

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła informację  dot. pracowników młodocianych.

 

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568)  wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

„Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.”

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pracowników młodocianych

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=107&page=9413&fbclid=IwAR18vy0E7gQIi7i3S2S2JA8ycymI3IV471qMsWkLgcEmC7UFiMKbpEjvjxI