Szanowni Pracodawcy,

Obecny rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Był to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Ze względu na panującą sytuację zdrowotną w kraju organizacja zakończenia roku szkolnego uległa zmianie.

W związku z tym w imieniu Dyrekcji Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zwracamy się z ogromną prośbą o umożliwienie uczniom udziału w zakończeniu roku szkolnego.

Serdecznie dziękujemy!

Poniżej wstawiamy Harmonogram zakończenia roku szkolnego dla poszczególnych klas, abyście Państwo mieli pełną informację.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 2020

m

Praktyczna nauka zawodu – pracownicy młodociani. Informacja MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami?fbclid=IwAR2hNI5sv5iXuBXem5k-udXYGgcAjppITnuNzzGzHxVbyoO2MFaA4ihQM90

n

n

Życzenia Wielkanoc

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła informację  dot. pracowników młodocianych.

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568)  wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

„Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.”

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pracowników młodocianych

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=107&page=9413&fbclid=IwAR18vy0E7gQIi7i3S2S2JA8ycymI3IV471qMsWkLgcEmC7UFiMKbpEjvjxI

Film dla Przedsiębiorców – Przygotowanie zawodowe w rzemiośle

UWAGA!

Wszyscy uczniowie w dniach 2-3.01.2020 r. odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

Tydzień A przychodzi do Szkoły 07.01.2020 r.

Przypominamy, że termin oddawania ocen z praktycznej nauki zawodu mija 10 stycznia 2020 r.!