Jakie dokumenty muszę dostarczyć, by rozpocząć naukę w Szkole?

Należy dostarczyć podanie o przyjęcie do Szkoły (dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej). Poza tym niezbędne jest świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie wydaje pracodawca, u którego uczeń odbywać będzie praktyczną naukę zawodu) oraz 3 zdjęcia.