organem prowadzącym szkołę jest Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Strona   
główna  
AktualnościO szkoleRekrutacja
Informacje dla kandydatów
Nasze
osiągnięcia
Plan lekcjiInformacje
dla uczniów i rodziców
Informacje
dla pracodawców
Informacje
dla nauczycieli
Kontakt
    ►  Kształcenie zawodowe młodocianych    
    ►  Formularz umowy o pracę    
● Kształcenie zawodowe młodocianych ●
Nauka zawodu

Zakłady, obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej - zorganizowanej w zakładzie i teoretycznej - zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających. Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą, a uczniem - młodocianym pracownikiem.

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcenie teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym. Umożliwiono prowadzenie nauki zawodu w zawodach z poza klasyfikacji szkolnej. Przepis daje możliwość prowadzenia nauki w zawodach rzemieślniczych, które nie występują w klasyfikacji zawodów szkolnych. W przypadku organizowania dokształcania zawodowego w formie pozaszkolnej, pracodawca realizuje obowiązujące zajęcia z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego, wynikającego z programu nauczania uwzględniającego podstawę programu kształcenia w zawodach występujących w klasyfikacji szkolnej, lub zapewnia teoretyczne przygotowanie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nie ujętych w kwalifikacji szkolnej. Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy zatrudniania pracowników młodocianych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zasadniczo znowelizowana w 1996 r.), zawierająca Dział IX w całości poświęcony kwestiom młodocianych pracowników. Szczegółowe przepisy odnoszące się do zasad odbywania przygotowania zawodowego ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, zmiana Dz.U. Nr 197 poz. 1663).

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego.
Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie.

Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Warunki zatrudnienia ucznia

Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:
1. mieć ukończony 16 rok życia,
2. ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum,
3. dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie naukiw danym zawodzie.
Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.

Kandydat na ucznia przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

Uprawnienia do szkolenia uczniów - prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu, bądź wyznaczony przez niego pracownik. Osoba szkoląca musi wykazać się posiadaniem przynajmniej tytułu mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz przygotowaniem pedagogicznym uzyskanym w wyniku ukończenia kursu pedagogicznego, zakończonego egzaminem. Kurs pedagogiczny powinien obejmować co najmniej 70 godzin zajęć, w tym 10 godzin praktyki metodycznej.
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu nauki zawodu najlepiej załatwić w cechu. Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z młodocianym tj.

1. rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,  czas trwania nauki zawodu,
2. miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
3. sposób realizacji obowiązku szkolnego,
4. wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Dla ułatwienia szkolącym zakładom - Związek Rzemiosła Polskiego przygotował wzory druków umów, które są dostępne w cechach i izbach rzemieślniczych. Według tego wzoru strony umowy powinny ustalić także:
1. czy umowa o pracę zawarta będzie na czas nieokreślony czy też określony,
2. sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego młodocianego,
3. rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej.

Generalnie umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są na czas nieokreślony, ale jeśli zakład rzemieślniczy zatrudnia więcej uczniów, niż wynika to z jego potrzeb, to umowy mogą być zawarte na czas określony. Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani. W okresie nauki zawodu młodociany musi się dokształcać w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Zawarcie umowy - Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca - właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń - młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun. Umowy dla młodocianych dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych naleSy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych. W przypadku, gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie.
Wszechstronnej pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz w trakcie trwania nauki zawodu w tym dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, szkolącym zakładom mogą udzielić cechy.

Rozwiązanie umowy - Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:
1. nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
2. ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu,
3. reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu,
4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).

Umowa z młodocianym w każdym terminie moze być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca powiadamia przedstawiciela ustawowego młodocianego lub jego opiekuna oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a takSe izbę rzemieślniczą, (lub uprawniony cech) jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik w celu umożliwienia młodocianemu kontynuacji nauki zawodu. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy.

Okres nauki zawodu
ustalany jest w umowie o pracę i powinien zawierać się w przedziale od 24 do 36 miesięcy. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca ponosi koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie. Finansowanie kosztów egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie pozostaje do uznania pracodawcy.
W wyjątkowych przypadkach Izba Rzemieślnicza, na wniosek ucznia i za zgodą pracodawcy może okres nauki przedłużyć lub skrócić. Przedłużenie nie więcej niż do 12 miesięcy może dotyczyć, jedynie tych młodocianych, którzy dokształcając się w szkole zawodowej nie otrzymali promocji do następnej klasy.
W innych uzasadnionych przypadkach Izba Rzemieślnicza może przedłużyć okres nauki nie więcej niż o 6 miesięcy.
Skrócenie okresu nauki nie więcej niż o 12 miesięcy moSe dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy nie dokształcają się w zasadniczej szkole zawodowej.

Wynagrodzenie ucznia - Młodociany pracownik - uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróSnicowana i w zaleSności od roku nauki wynosi:
• I rok nauki - nie mniej niż 4 %
• II rok nauki - nie mniej niż 5 %
• III rok nauki - nie mniej niż 6 %
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy tez w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

W opracowaniu wykorzystano:
1. ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zmianami )
2. ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. Nr 17, ze zmianami)
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278) ze zmianami
4. rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz. 988)


PLIKI DO POBRANIA


 umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 Kodeks pracy(wyciąg)DZIAŁ IX (zatrudninie młdocianych)

Ostatnia aktualizacja 27.03.2015r.Jesteś gościem na naszej stronie.© BestSoft - Bydgoszcz 2009