Wszystkie posty opublikowane przez admin

Ważna informacja od Koordynatora Kształcenia Zawodowego

Uwaga !!!

Termin oddawania ocen z praktycznej nauki zawodu mija 29 maja 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację, proszę przesłać skan lub zdjęcie oceny z Dzienniczka praktycznej nauki zawodu bezpośrednio na adres mailowy swojego wychowawcy. W przypadku braku Dzienniczka praktyk proszę pobrać dokument pdf, który znajduje się poniżej.

Dzienniczek praktyk

 Sara Szubarga
Koordynator Kształcenia Zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym !!!

Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym !!!

Plakat tradycyjna_kuchnia

TRADYCYJNA KUCHNIA KUJAWSKO- POMORSKA INSPIRACJĄ DLA MŁODYCH KUCHARZY

Temat: Najważniejsza w życiu historia jest pisana smakiem w zaciszu własnej kuchni.

Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do promocji swoich rodzinnych tradycji w przygotowaniu dań i wypieków oraz odkrycie zapisków kulinarnych z starych zeszytów babcinych.

Więcej szczegółów w przygotowanej prezentacji

prezentacja_konkurs

Formularz zgłoszeniowy

karta_ zgłoszeniowa

Organizator: Beata Lewińska

Kształcenie na odległość przedłużone.

Drodzy Uczniowie!

Informujemy, iż kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostało przedłużone do 24.05.2020 r.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9516

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy nie przychodzą do szkoły do dnia 24 maja 2020 r.

Egzaminy klasyfikacyjne będą odbywać się zdalnie, zostaną ustalone nowe terminy, o których uczniowie zostaną poinformowani.

O dalszych postanowieniach będziemy informować na bieżąco

Praktyczna nauka zawodu – pracownik młodociany

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła informację  dot. pracowników młodocianych.

 

 

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568)  wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

„Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.”

Kursy dokształcające

Drodzy uczniowie!

Kursy dokształcające realizowane są również zdalnie. Oznacza to, że uczniowie tak jak realizują zajęcia dydaktyczne tak samo realizują kursy dokształcające.

Ci uczniowie, którzy będą mieli uczestniczyć w kursie, zostaną o tym poinformowani przez Panią Koordynator Kształcenia Zawodowego.

Poinformowany o tym zostanie również wychowawca klasy.

Jeżeli nie dostaliście jeszcze takiej informacji to znaczy, że póki co nie musicie się o to martwić.

Prosimy, abyście cierpliwie czekali :)